تعزیه

خوش امدید

متن امام حسین(ع)(تعزیه علی اکبر)

 

ایکه بذات توعقل راه ندارد

محرم بزم توجایگاه ندارد

گوشه عقل تومنزلم شده ربّا

خوشترازاین گوشه پادشاه ندارد

اه شدندیاوران من همه کشته

عابدبیمار غم گسارندارد

زینب                                          زینب

--------------------------------------------------

بنال ای خواهرازمرگ برادر

حسین راگشته گویا روزاخر

شده وقتی سیه برسرنمایی

یتیمان  مراباشی  تو یاور

بلافاصله

چه درشام وعراق وچه درمدینه

غرض جان توجان سکینه

زینب                                      مفرما

-----------------------------------------------

چه بی شرمنداین قوم بداختر

بر آل  مصطفی  الله  اکبر

بلافاصله

بروخواهرزروی غمگساری

سلاح جنگ ازبهرم بیاری

زینب                                              مسلمانان

-------------------------------------------------------

خداحافظ ایاغمدیده خواهر

خداحافظ ایا بگذیده خواهر

بیائید  ای کبوتربچگانم

بلافاصله

شما راسیرببینم باردیگر

زینب                                           برادر

----------------------------------------------------

خداحافظ ای کودکان ازوفا

شما را سپزدم به ذات خدا

زینب                                       حسین

------------------------------------------------

خداحافظ ای کودکان حسین

خداحافظ ای دختران حسین

زینب                                     حسین

-----------------------------------------------

ببر زینب این کودکان درحرم

بمن زندگی ننگ شد خواهرم

علی اکبر                                    این

-----------------------------------------------

ازچمن سروسهی باقدشمشادامد

اکبرماست که باحسن خدادادامد

به تماشای توای بلبل بستان پدر

بلبل اززمزمه ی عشق بفریادامد

مرعلیک ای علی اکبرگل بستان پدر

ان تحمل که توهمه بربادامد

فردی                    جواب              علی اکبر

-------------------------------------------------

1بگومطلب به قربان وفایت

8بگولیلاچه سازدای یگانه

2چه باشدان حدیث ای گلعذارم

9زدم بالاعلی مطلب بفرما

3توهم ای نوجوان ارام جانی

10خداوندابه مرگ خودرضایم

4بلی باشدیقین وهم صریحم

11نظرکن بارالهی اکبرمن

5علی ازاین سوالات چیست مقصود

12علی اکبرببین چشم ترمن

6باین قصرشهادت بانی ام من

13علی اکبرفدای جسم وجانت

7نئی بهترازان سروخوش انفاس

14برودرخیمه گه قلبم مسوزان

ابن سعد               فردی با                 شمر

----------------------------------------------------

وقت امده باباکه چویعقوب بگردم

درکوه وبیابان به سراغ توبگردم

علی اکبر                                       وقت

---------------------------------------------------

وقت امده بابا که کنی خون جگرم را

وقت امده باباکه کنی خم کمرم را

علی اکبر                                         ای

--------------------------------------------------

ای تازه جوان رحم بحال محنم کن

رحمی به سکینه گل دورازچمنم کن

علی اکبر                                       ایوای

-------------------------------------------------

فردی                 با               علی اکبر

1ساعتی صبرکن ای راحت جان من زار

4مادرت داشت هوس این قدموزون ببیند

2نیست ای جان پسروقت سفرکردن تو

5عمه ات خواست حنای توببنددبه جهان

3چه شتابی پدرت باتووصیت دارد

6خواهرت صغرابوطن منتظراست

علی اکبر                               غم

----------------------------------------------------- 

علی ازرفتنت نخل امیدم بی ثمرگردد

بلافاصله

جگرخون شودتایکپسرمثل پدرگردد

پدرازشوق دل درکودکی دست پسرگیرد

به امیدیکه درپیری پسردست پدرگیرد

به حجله ات نزدم تخت ابنوسی تو

به پهلویت ننشستم شب عروسی تو

من   امیدم   بود   دامادت   کنم

درمیان   همسران شادت    کنم

من امیدم    بود گل    پوشت کنم

کی گمان    بودم کفن    پوشدکنم

بلافاصله

عصای پیری لیلاعلی اکبرعلی اکبر

توبودی مونس لیلاعلی اکبرعلی اکبر

مدینه خواهرت صغرازندبرسینه وسر

همی گویدبرادرجان علی اکبرعلی اکبر

بلافاصله

چه هست شوق شهادت بسرتوربابا

بگیررخصت میدان زمادرت لیلا

مزن زیاده ازاین سوزناک بتن

بدان رضایت لیلابودرضایت من

علی اکبر                                  رضا

---------------------------------------------------

علی   رفته   برمادر   زاحسان

که از    مادر بگیرد   اذن میدان

علی اکبربسی شیرین زبان است

به شیرینی   مراارام جان   است

روم در   پشت خیمه    گه نشینم

وداع    مادر     وفرزند     بینم

علی اکبر                                  ازخیمه

--------------------------------------------------

دریغاشدرضا لیلای افکار

روداکبربه میدان بادل زار

جوانان مرده هاحیف ازجوانم

روداکبرچوسروازبوستانم

لیلاوزینب                                    زنان

---------------------------------------------------

زنان به دوراکبرم زنیدحلقه ازکرم

رود چوسروازبرم جوان گلعذارمن

لیلاوزینب                                علی

----------------------------------------------

زره نمایمی برت نهم چوخودبرسرت

ببندتیغ    حیدرت جوان    باکمال من

لیلاوزینب                                سپند

--------------------------------------------

کفن     کنم    برت    به    اه

بلافاصله

فرستمت        به            قتلگاه

پسر   مکن    به     من     نگاه

جوان        بی      مثال       من

لیلاوزینب                            نهید

------------------------------------------

بیاسوارشوعلی به کارزارشوعلی

هژبروارشوعلی جوان گلعذارمن

لیلاوزینب                           برفت

------------------------------------------

خداببین بحال من بگریه عیال من

بلافاصله

به سروبی مثال من برفت ازکنارمن

لیلاوزینب                             خبر

------------------------------------------

الله اکبر                        الله اکبر

لیلاوزینب                         علی اکبر

------------------------------------------

اشهدان    لا   اله   الا   الله

اشهدان    لا   اله   الا   الله

لیلاوزینب                           خدا

------------------------------------------

اشهدان    محّمد     رسول      الله

اشهدان    محّمد     رسول      الله

لیلاوزینب                         محّمد

------------------------------------------

بیا    بیا   ببرم    زینب   بر  دوشم

بجای رخت عروسی توراکفن پوشم

ندیده و    نشنیده   چرخ دون   پرور

پدرز  مهربپوشد   کفن   بجسم    پسر

بجان من    همگی    اهلبیت     پیغمبر

کسی    کفن    نکند    قامت   علی اکبر

علی اکبر                          خدایا

------------------------------------------

برو  بابا    خداپشت    وپناهت

دعای سینه ریشان حفظ راهت

علی اکبر                       عشق

------------------------------------------

الهی دررهت ازسرگذشتم

بلافاصله

هم ازاصغرهم ازاکبرگذشتم

علی اکبر                     به ابن سعد

------------------------------------------

فردی           جواب              ام لیلا

1اکبرم سرگرم جنگ اشقیاست

3غرقه خون بینی درایندم پیکرش

2غم مخورلیلاخدایش یاوراست

4تومرابادیده گریان میروم

علی اکبر                              پدر

------------------------------------------

چه دشواراست حرفت برمن ای سروسهی والا

امیدم انکه ازجدت بنوش اب کوثررا

بلافاصله

زبانت رابرون اور گذاراندردهان من

برودرجنگ ایندم میرسم ازپی تورابابا

علی اکبر                             فلک

------------------------------------------

بیاکه دردهنت خاتم رسول مجید

گذاری ای چمن ارای عرصه ی مجید

علی اکبر                             سیراب

------------------------------------------

فردی                 جواب              زینب

1خبرازحالم ای خواهرنداری

3بدان زینب که کشتنداکبرم را

2سخن بامن مگوزینب دگرهیچ

4بروخواهربیاورذوالفقارم

زینب                                   ای

------------------------------------------

یوسف گلگون قبا اه علی اکبرم

گم شده درکربلا اه علی اکبرم

علی اکبر                            زود

------------------------------------------

کجافتاده ای ای نونهال نوثمرم

ندیده کام درایام ای علی پسرم

علی اکبر                          زتیغ

------------------------------------------

ِبهرطرف نگرم من تورانمی بینم

بلافاصله

خداکندبفدای توجان شیرینم

علی اکبر                             پدر

------------------------------------------

کدام گوشه ی میدان فتاده ای بابا

صدابراربه قربانی صدایت شوم 

علی اکبر                                 پدر

------------------------------------------

زچه ای ندیده کامم توبمن نظرنداری

مگرازدل     فکارپدرت     خبرنداری

علی اکبر    منی توگل احمر     منی تو

مه انور      منی توتوبمن نظر     نداری

بگشادوست      خودرازوفابگدن     من

علی اکبر     جوانم توبمن نظر     نداری

پسرم برفت ازدست کمرم زغصه  بشکست

نظراز   جهان چرابست تومگرپدر   نداری

به که گویم ای جگرخون که شودزغصه مجنون

بلافاصله

که دهد      خبربه لیلاکه دگرپسر      نداری

بلافاصله

خیزای         باباتاازاین صحرا         رویم

تابسوی          خیمه ی لیلا            رویم

این بیابان       جای خواب ناز        نیست

ایمن از          صیادتیرانداز          نیست

بیش از       این بابادلم راخون         مکن

زاده ی        لیلا مرامجنون           مکن

بلافاصله

لیلادر      ازخیمه که عمرت سر     امده

ازقتلگه          نعش علی اکبر          امده

ام لیلا                              شد

------------------------------------------

نورچشمان ترم یاولدی یاولدی

ای علی ای پسرم یاولدی یاولدی

التماس دعا

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:33  توسط محمد  |